Gebruijksvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van INT Eco Friendly zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het doen van een bestelling of accepteren van een aanbieding, houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt.

1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten t.b.v. INT Eco Friendly worden bedongen, worden evenzeer bedongen t.b.v. door INT Eco Friendly ingeschakelde tussenpersonen en andere derden

Artikel 1 A. Ruilen en Retourneren (herroepingsrecht)

1.4 Defecte producten of pakketten

In enkele gevallen kan het onverhoopt gebeuren dat een pakket of product defect is of beschadigd aankomt. Neem dan direct contact op, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst en neem indien mogelijk foto’s van de beschadiging. Als de postbode u een kapot pakket overhandigt meld dit dan meteen aan de postbode, zodat hij of zij er een notitie van kan maken.

1.5 Goede producten, maar toch niet blij?

Bij INT Eco Friendly kun je dit uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van je product, bij ons melden. Hierna krijg je nog 14 dagen de tijd om je product terug te sturen. Graag wel in onberispelijke staat en in de originele verpakking. Het product moet ongebruikt zijn; bijvoorbeeld: een fles of beker kunt u dus wel bekijken, maar niet gebruiken.

Heb je je product in gebruik genomen, maar ben je niet tevreden? Meldt dit dan binnen 14 dagen na ontvangst van het product! Ook dan kunnen we je mogelijk helpen, in de vorm van een deelvergoeding. Een deelvergoeding kan bestaan uit 70% van de aanschafprijs. Het product mag niet dusdanig beschadigd zijn of vies dat de werking en of het uiterlijk verminderd is; eventuele vouchers, ‘buy one give one’ codes of productcodes, dienen nog niet geactiveerd of gebruikt te zijn.

Sommige producten vallen onder de uitzonderingen. We hopen dat je begrijpt dat je die niet kunt terugsturen. Uitgezonderde producten: • Software waarvan de verzegeling is verbroken; • Ingewisselde of ingevulde vouchers en tegoedbonnen; • Artikelen die vanwege hygiëne en voorschriften niet geruild kunnen worden, zoals sokken, ondergoed, waterflessen, cosmetica, crèmes, tandenborstels, schoonmaakproducten, producten waarvan de verzegeling is verbroken.

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling bij  INT Eco Friendly tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. We stellen het wel op prijs als u een reden noemt. U heeft na annulering 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Het product moet dan wel in onberispelijke staat zijn en in de originele verpakking. Alleen de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan INT Eco Friendly geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via hello@ecomondo.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag z.s.m. doch binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product in goede orde retour ontvangen is.

1.6 Geld terug bij onjuist adres?

Heb je zelf een foutief adres ingegeven en is de bezorging daardoor niet correct gegaan, dan kunnen we geen portokosten retourneren of zullen we de portokosten nogmaals in rekening brengen.

1.7 Garantie

De meeste duurzame producten die we verkopen hebben minimaal een jaar garantie. Voor producten die binnen de garantietermijn defect raken bij normaal gebruik – dus niet door vallen, breken, waterschade, verkeerd gebruik etc. – kunt u contact opnemen. Wij of de fabrikant zorgen dan voor een vervangend product of geschikte oplossing.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van INT Eco Friendly zijn vrijblijvend. Offertes hebben een beperkte geldigheid die staat vermeld op de offerte. INT Eco Friendly behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (zoals BTW verhogingen).

2.2 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van uw bestelling door INT Eco Friendly . INT Eco Friendly is zonder opgave van redenen gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt INT Eco Friendly dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Levering

4.1 De door INT Eco Friendly opgegeven levertijden zijn altijd indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangt dat u de overeenkomst in stand laat.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Het kan voorkomen dat een product dezelfde dag niet op voorraad is. INT Eco Friendly streeft ernaar het bestelde product dan zo spoedig mogelijk te leveren, zodra het product wel beschikbaar is.

4.3 In het geval dat een product onverhoopt niet meer leverbaar is bij INT Eco Friendly of haar leveranciers, noch bij de producent, dan zal INT Eco Friendly u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte stellen. INT Eco Friendly kan een vervangend product aanbieden van gelijke waarden en/of kwaliteit of, indien u al betaald heeft, is INT Eco Friendly gerechtigd u het betreffende aankoopbedrag te restitueren. Met het restitueren van het aankoop bedrag vervalt de verplichting tot levering.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien het volledige bedrag van uw aankoop dat u aan INT Eco Friendly verschuldigd bent, heeft voldaan. Vanaf het moment dat de bestelde producten aan u geleverd worden draagt u het risico over deze producten.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (copyright) die rusten op de door INT Eco Friendly geleverde producten onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames, aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u INT Eco Friendly daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) kalenderdagen na aflevering, schriftelijk per brief of e-mail, en gemotiveerd, kennis te geven. Stuur bij voorkeur en foto mee.

7.2 Indien kan worden aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft INT Eco Friendly de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Garantie

8.1 INT Eco Friendly staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Indien INT Eco Friendly producten aan u levert, is INT Eco Friendly nooit tot een verdergaande garantie ten opzichte van u als afnemer gehouden dan waarop INT Eco Friendly ten opzichte van haar eventuele toeleverancier aanspraak kan maken.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor vertragingen, miscommunicatie, onduidelijkheden of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet, e-mail of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en INT Eco Friendly, dan wel tussen INT Eco Friendly en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en INT Eco Friendly, is INT Eco Friendly niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van INT Eco Friendly Controleer altijd uw spam box indien een e-mail niet is aangekomen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 INT Eco Friendly heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat INT Eco Friendly gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan INT Eco Friendly kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan INT Eco Friendly schriftelijk opgave doet van een adres, is INT Eco Friendly gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan INT Eco Friendly schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door INT Eco Friendly gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat INT Eco Friendly deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met INT Eco Friendly in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door INT Eco Friendly vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 INT Eco Friendly is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde geschillencommissie of de rechter in Nederland.

Gebruik van foto’s, afbeeldingen en teksten

INT Eco Friendly maakt veel productfoto’s, afbeeldingen en teksten zelf of huurt hiervoor een fotograaf en tekstschrijver in. Foto’s en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Overname van ons werk, foto’s en teksten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is NIET toegestaan, zelfs als u ze op Google Images vindt. Inbreuk op auteursrecht is een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Degene die inbreuk maakt op onze auteursrechten is verplicht de schade die daardoor wordt geleden, te vergoeden. Voor oneigenlijk gebruik van afbeeldingen zijn we gerechtigd een schadevergoeding te eisen. Gebruik voor redactionele journalistieke doeleinden is toegestaan, mits als bron INT Eco Friendly vermeld wordt of een link naar onze website geplaatst wordt

Privacy statement

Wanneer u zich aanmeldt bij INT Eco Friendly vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling. Wij kunnen u in de toekomst ook via een e-mail of nieuwsbrief benaderen; u kunt zich daar altijd eenvoudig van afmelden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen de gegevens niet afstaan aan derden voor commerciële activiteiten.

tel:0362060569

info@intecofriendly.com

 

Winkel Informatie

I.N.T Eco Friendly

Btw: NL003130528B38

Almere

Netherlands 

+31 36 2060572 

Support@Intecofriendly.Com

Producten